تماس با ما

+98 920 412 0251 :موبایل
+98 41 4211 7013 :فکس
+98 41 7212 :تلفن
www.shimisafa.com :آدرس سایت
shimisafa@yahoo.com :ایمیل
shimisafa_bitak :اینستاگرام

 

آدرس کارخانه: جاده تبریز-صوفیان / شهرک صنعتی آیت الله هاشمی رفسنجانی / انتهای خیابان هفتم / خیابان صنعت 3