تماس با ما

+98 920 412 0251 :موبایل
+98 41 3432 8714 :فکس
+98 41 3432 8711 :تلفن
www.shimisafa.com :آدرس سایت
shimisafa@yahoo.com :ایمیل
shimisafa_bitak :اینستاگرام

 

آدرس کارخانه: تبریز / شهرک صنعتی شهید سلیمی / 30 متری سوم شمالی / 20 متری اول دست چپ

    product rating